Tatil Eksper
phone icon 0850 303 0 733
Biz Sizi Arayalım
phone user bar
KURUMSAL

KVK KANUNU

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni1) Veri Sorumlusu / Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Global Star Tatil Seyahat Turizm İnş. Bilişim San. Ve Tic.Ltd.Şti. ("Şirket") tarafından aşağıda izah edilen sınırlar içinde işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, fiziki ofislerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik nedeniyle mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin sunmuş olduğu ürünlerin, fırsatların tarafınıza duyurulmasında, dijital pazarlama faaliyetleriyle tarafınıza teklifler iletilmesinde, tahsilat ve faturalaşma süreçlerinde, müşteri hizmetleri ve şikayet yönetim süreçlerinde, şahsınıza özel fırsatların tarafınıza iletilmesinde, vize hizmetleri ile yurtdışı tur, yurtiçi tur organizasyonlarında hizmetin ifası sürecinde, rehber, şoför ve operasyonel süreçlerde tarafınıza hizmet verecek olan çözüm ortaklarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. Ve 6. Maddeleri kapsamında Sözleşme'nin tesisi ve ifası, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde Kanun'a ve tali düzenlemelere uygun olarak işlenebilecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, alt acentalarımız, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Kuruluşumuzun yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, ilgili konsolosluklara, üçüncü kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, vize takip şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır.

Sonuç olarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi, Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Şirketimiz ile şube ve alt acentalarımız ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından çeşitli kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden; e-posta, ilgili internet siteleri, internet üzerinde yapılan yüz yüze görüşmeler, sosyal medya kanalları vb. araçlarla, Şirketimize ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve çağrı merkezi aracılığıyla) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde

Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz hakkında her zaman bilgi talep etme hakkınız mevcuttur. Aşağıda düzenlenen yöntemlerle talebinizi bize iletmeniz durumunda en kısa zamanda ve otuz günü geçmeyecek şekilde bilgi alma talebiniz yanıtlanacaktır. Talebin içeriğine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret listesi uygulanacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Fiziki ziyaretlerde, olası kamera kayıtları sadece mahkeme kararıyla paylaşılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesisinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemedeği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi linkten indireceğiniz dosyada bulunan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi No:376 Ofis:29 Maltepe İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı ile veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz ve Şirketimiz adına alt acentalarımız ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.